معاد

بهشت وجهنم (طبقات بهشت و جهنم بيمارستان الهي است )

بهشت وجهنم (طبقات بهشت و جهنم بيمارستان الهي است )

بهشت وجهنم (طبقات بهشت و جهنم بيمارستان الهي است ) طبقات بهشت بهشت، هشت طبقه دارد. اسم آن طبقات در قرآن و روايات هست؛ اولين آن‌ها «جنة النعیم» است. دوم «جنة الخلد» است. سومی آن «جنة القرار» است. چهارمی آن «جنة العدن» است. پنجمی آن «جنة الماوی» است. ششمی آن «جنة الفردوس» است. هفتمین آن «جنة الغرفه» است. جهنم هفت طبقه بیشتر ندارد؛ لکن بهشت، هشت طبقه دارد. چرا؟ چون رحمت خدا بر غضبش سبقت دارد. منتهای درجه غضب الهی، جهنم است که هفت طبقه...

ادامه مطلب