ولایت

علت بکار بردن لفظ یاعلی هنگام خداحافظی

علت بکار بردن لفظ یاعلی هنگام خداحافظی

علت بکار بردن لفظ یاعلی هنگام خداحافظی ?? از پیغمبر سئوال شد:↯↯↯ ??یارسول الله،ما وقتی صحبتمون، یا حرفمون با یکی تموم میشه، پایان کلاممون،او را به خدا می سپاریم، به بیان پارسی می گوییم خداحافظ و به زبان عربی می گوییم فی امان الله اگر بدون خداحافظی کردن، در وسط سخن گفتن از او جدا بشیم، نوعی بی ادبی می پنداریم. شما وقتی در معراج با خدا هم صحبت شدید ، پایان جمله که نمی توانستید به ذات خدا عرضه بدارید ، تو را به خدا می سپارم! آخرین جمله ی رد و بد...

ادامه مطلب