خواستگاری سنتی

خواستگاری سنتی خوب این شکلیست

خواستگاری سنتی خوب این شکلیست

خواستگاری سنتی خوب این شکلیست: خواستگاری سنتی با همه مزایایی که دارد، کمتر از گذشته شده است. دیگر کسی حاضر نیست ندیده و نشناخته به خواستگاری برود یا به کسی که نمی شناسد و فقط یکی دو جلسه با او صحبت کرده جواب مثبت بدهد. یک ایراد بزرگ در خواستگاری سنتی، کم بودن شناخت و زود عقد کردن است. خیلی از کسانی که به شیوه سنتی خواستگاری می کنند، قایل به محدودیت های خاصی هستند. محدودیت هایی مثل تصمیم گیری فوری، کش ندادن مقدمات و محرم شدن بعد از چند...

ادامه مطلب