روش مطرح سوال در خواستگاری

پرسش های جلسات خواستگاری

پرسش های جلسات خواستگاری

پرسش های جلسات خواستگاری در این بخش فهرستی از سوالاتی که باید در جلسات بیان شود، ارائه میگردد. البته شایان ذکر است که این سوالات تنها به عنوان نمونه برای آشنا شدن ذهن شما بیان میشوند و هر فردی با توجه به شناخت ویژگیها و مقتضیات خود، معیارهای ازدواج و اهمیت و حساسیت موضوعهای مختلف، قادر است سوالات را کم و زیاد یا تغییر دهد. برای نتیجه بخش و مفیدتر بودن جلسات گفتگو بهتر است که در جلسه اول  ۸ محور مشترک از سوی  دختر و پسر و ۶ محور تخصصی از سوی دخ...

ادامه مطلب